HIGH 5


7 Products

HIGH 5 - DUO - LOADING TOOL
HIGH 5 - DUO - ATOMIZER (DUA-AT)
HIGH 5 - DUO - QUARTZ BOWL (DUO-QZB)
HIGH 5 - DUO - TITANIUM BOWL (DUO-TIB)
HIGH 5 - DUO - DIRECTIONAL CARB CAP (DUC-DC)
HIGH 5 - DUO BENT NECK MOUTHPIECE (DUO-BNGM)
HIGH 5 - DUO - GLASS MOUTHPIECE (DUO-GM)